چند روز درگیر جابجایی خونه بودم عینهووو کوزت حمالی کردم

یعنی کوزت حداقل زندگیش داستان شد من ... که ...

خونه جدید نزدیک مدرسه پسرونست یعنی مدرسشون که تعطیل میشه انگار قوم مغول به نیشابور حمله کرده

احتمالا ازین به بعد باید با این گودزیلاهای  مغز فندقی ماجرا داشته باشم

دیروز که از سرکار بر میگشتم دیدم یکیشون یکی رو انداخته کف زمین عین مار بو آ چمبره زده روش داره میزندش!!!! نمیدونم ارثیه پدریش رو بالا کشیده بود؟؟؟

میگه بچه نکن بدبختووو کشتی!!!! میگه دلم میخواد رفیقمه!!! به تو چه!!!

دیدم حرفش منطقیه قانع شدم!!! واقعا به من چه همون بهتره بشینم نیگاشون کنم و هر هر بهشون بخندم تا بزنن همو لت و پار کنن

والاااا

یکی به من بگه تو مگه فضولی؟؟؟ نمیدونی با این نسل جدیدا نمیشه حرف زد؟؟؟ چرا خودتوو ضایع میکنی خوووو


منبع : تندیس گراین گودزیلا هااااا
برچسب ها :